РОСІЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА УКРАЇНИ У ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР

М. Лазарович

Анотація


Досліджено основні тенденції зростання чисельності й розселення російської національної меншини України на різних етапах її розвитку. З’ясовано причини переселення росіян на українські землі. Проаналізовано основні заняття переселенців.

 

There is investigated basic tendenciesof quantity and settling apart growing of the Russian national minority of Ukraine on the different stages of its development. It is discovered reasons of Russians migration on other earths. The basic employment of immigrants are analysed.


Ключові слова


російська національна меншина; переселення; заняття; чисельність; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Донік О. М. Купецьке промислове підприємництво в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - Вип. ХІ. -С. 154-168.

Енциклопедія українознавства. Загальна частина [Текст] : у 3 т. Т. 1 / голов. ред. : проф., д-р В. Кубійович, проф., д-р З. Кузеля. - [Репринт. відтворення вид. 1949 р.]. - К., 1994. -400 с.

Зінченко Ю. Росіяни [Текст] / Ю. Зінченко // Мала енциклопедія етнодержавознавства / редкол. : Ю. Римаренко та ін. - К. : Довіра, 1996. - С. 597.

Кабузан В. Євреї на Україні, в СРСР і світі: чисельність і розміщення [Текст] / В. Кабузан, В. Наулко // Український історичний журнал. - 1991. - N° 6. - С. 56-68.

Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті [Текст] / О. Я. Калакура. - К. : Знання України, 2007. - 508 с.

Кіссе А. І. Міжетнічна взаємодія в Україні: етноісторичні традиції [Текст] / А. І. Кіссе // Наукові праці. - 2004. - Т. 34, вип. 21. - С. 99-106.

Кравців Б. Росіяни на Україні [Від пол. 17 до кін. 18 в.] [Текст] / Б. Кравців // Енциклопедія українознавства. Словникова частина : в 10 т. Т. 7 / голов. ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - [Репринт. відтворення вид. 1955-1984 рр.]. - Париж-Нью-Йорк-Львів : НТШ, 1998. - С. 2613-2614.

Кравців Б. Росіяни на Україні [У 14 до пол. 17 в.] [Текст] / Б. Кравців // Енциклопедія українознавства. Словникова частина : в 10 т. Т. 7 / голов. ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - [Репринт. відтворення вид. 1955-1984 рр.]. - Париж-Нью-Йорк-Львів : НТШ, 1998. - С. 2612-2613.

Кравців Б. Росіяни на Україні [У 19 в. і на поч. 20 в. до 1917] [Текст] / Б. Кравців, В. Кубійович // Енциклопедія українознавства. Словникова частина : в 10 т. Т. 7 / голов. ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - [Репринт. відтворення вид. 1955-1984 рр.]. -Париж-Нью-Йорк-Львів : НТШ, 1998. - С. 2614-2616.

Кубійович В. Переселення на центральних і східніх землях до 1930 р. [Текст] / B. Кубійович // Енциклопедія українознавства. Загальна частина : у 3 т. Т. 1 / голов. ред. : проф., д-р В. Кубійович, проф., д-р З. Кузеля. - [Репринт. відтворення вид. 1949 р.]. - К., 1994. - С. 147-149.

Лаврів П. Національна свідомість робітництва на Донеччині [Текст] / П. Лаврів // Сучасність. - 1992. - № 6. - С. 103-107.

Лазарович М. В. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. - К. : Знання, 2008. - 431 с.

Лазарович М. В. Етнічний чинник станово-майнової диференціації населення України напередодні національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. [Текст] / М. В. Лазарович // Ґі-лея. - 2011. - Вип. 53 (№ 10). - С. 89-94.

Лазарович М. В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років: компаративний аналіз [Текст] : моногр. / М. В. Лазарович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 760 с.

Лазарович М. В. Історичні детермінанти політичної мобілізації російської національної меншини України на початку Української революції 1917-1921 рр. [Текст] / М. В. Лазарович // Ґілея. - 2012. - Вип. 63 (№ 8). - С. 617- 621.

Лазарович М. В. Професійна стратифікація етнічних меншин України наприкінці ХІХ -на початку ХХ ст. [Т екст] / М. В. Лазарович // Наукові праці МАУП. - 2011. - Вип. 4 (31). - C. 42-46.

Лазарович М. В. Специфіка розміщення іноетнічного населення України на межі ХІХ-ХХ ст. [Текст] / М. В. Лазарович // Панорама політологічних студій. - 2011. - Вип. 7. -С. 240-247.

Лазарович М. В. Чисельність і розселення національних меншин України напередодні Національної революції 1917-1921 рр.: історико-політична ретроспектива [Текст] / М. В. Лазарович // Г рані. - 2011. - № 6. - С. 79-84.

Міронова І. С. Національні меншини України [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. С. Міроно-ва. - Миколаїв - Одеса : ТОВ ВіД, 2006. - 305 с.

Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект [Текст] / М. Пан-чук, В. Войналович, О. Галенко та ін. - К., 2000. - 357 с.

Ніколаєва Т. М. Соціальний і національний склад підприємницького прошарку в Україні в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] / Т. М. Ніколаєва // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - Вип. 14. - С. 285-292.

Панишко С. Д. Історичне краєзнавство [Текст] / С. Д. Панишко // Наукові записки з проблем волинезнавства : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 45-річчю від дня народж. С. Д. Панишка. Вип. І / упоряд. О. Є. Златогорський. - Луцьк, 2008. - С. 25-75.

Распределеніе населенія по главнейшимъ сословіям^ вероисповедашямъ, родному языку и по некоторымъ занятсямъ: краткія общія сведенія по Имперіи [Текст] / [предисл. : Н. Тройницкий]. - [Санкт-Петербург] : Паровая типо-литография Н. Л. Ныркина, 1905. -43 с.

Рафальський О. О. Національні меншини України у XX столітті [Текст] : історіограф. нарис / О. О. Рафальський ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. - К. : Полюс, 2000. -447 с.

Солдатенко В. Українська революція і етнонаціональні відносини: Проблеми дослідження [Текст] / В. Солдатенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І. Ф. Кураса НАН України. - 1999. - Вип. 8. - С. 3-20. - (Серія : Політологія і етнологія).

Статистическій ежегодникъ Россіи. 1916 г. (Годъ тринадцатый). Вып. 1 [Текст]. - Моск-ва-Петроград : Изд. Центр. статист. комитета, 1918. - 121 с.

Субтельний О. Україна: історія [Текст] / О. Субтельний ; пер. з англ. Ю. І. Шевчука ; вст. ст. С. В. Кульчицького. - К. : Либідь, 1991. - 512 с. : іл.

Чорний С. Національний склад населення України в ХХ сторіччі [Текст] : довід. / С. Чорний. - К. : Картограф, 2001. - 88 с.

Чумак М. М. Етнічний склад купецтва Лівобережної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] / М. М. Чумак // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. - 2010. - № 19. - С. 237-242.

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма [Текст] / М. Шаповал. -Прага : Вільна спілка, 1927. - 333 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.