УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ЛЕҐАЛІЗАЦІЇ ТА ВИВЕДЕННЯ З ТІНІ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Левшук

Анотація


Охарактеризовано сучасний стан та проблеми податкової системи суб’єктів малого підприємництва України з метою формування основних напрямів удосконалення оподаткування малого бізнесу України.

 

The modern state and problems of the tax system of small business of Ukraine entities is described in the article, with the purpose of forming of basic directions of improvement of taxation of small business of Ukraine.


Ключові слова


малий бізнес; суб’єкти малого підприємництва; податкова система; податки; тіньова економіка; детінізація діяльності суб’єктів малого бізнесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Варналій З. Основи підприємництва : навч. посіб. / З. Варналій. - К. : Техніка, 2002. - 158 с.

Засянська О. В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою / О. В. Засянська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 76-84.

Кондрат І. Ю. Тіньова економіка: сутність та сучасний стан в Україні / І. Ю. Кондрат, Т. П. Миндюк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.2. - С. 186-188.

Кунченко М. Система має працювати / М. Кунченко // Вісник УСПП. - 2011. - № 1. - С. 11-13.

Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу : моногр. / А. І. Бутенко, М. П. Войнаренко, В. І. Ляшенко та ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2011. - 326 с.

Податковий кодекс України від 02. 12. 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17.

Попов Ю. Н. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства / Ю. Н. Попов, М. Е. Тарасов. - М. : Дело, 2005. - 240 с.

Теневая экономика / под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьева. - М. : Закон и право, 2007. - 448 с.

Турчинов О. В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження / О. В. Турчинов. - К. : АртЕК, 1995. - С. 32.

Walton G. M. Understanding Ekonomics Today / G. M. Walton, C. Wykoff. - Boston : Irwin, 1994. - P. 110.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.