АУДИТ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Т. Магурчак

Анотація


Проаналізовано сутність та розкрито основні підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до визначення понять «аудит», «контроль», «державний фінансовий аудит» та «аудит державних фінансів». Виділено ключові ознаки аудиту як форми контролю. На основі дослідження сформульовано визначення термінів «аудит» та «аудит державних фінансів». Розкрито сутність та причини необхідності розмежування понять «державний фінансовий аудит» та «аудит державних фінансів»

 

This paper examines the nature and reveals the main approaches of domestic and foreign scholars to the definition of «audit», «control», «public financial audit» and «audit of public finances». Highlight key features of the audit as a form of control. Based on research formulated the definition of the terms «sate financial audit» and «audit of public finances.» Highlighted the essence and reason necessary distinctions between definitions of «state financial audit» and «audit of public finances».


Ключові слова


фінансовий контроль; аудит; фінансовий аудит; державний фінансовий аудит; аудит державних фінансів

Повний текст:

PDF

Посилання


Алборов P. A. Аудит в организациях промышленности, торговли, АПК / Р. А. Алборов. -М. : Дело и сервис, 1998. - 464 с.

Бондаренко Н. М. Теоретичні засади організації внутрішнього аудиту на підприємстві / Н. М. Бондаренко // Вісник Дніпропетровського університету. - 2012. - С. 101-107.

Бондаренко Н. О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності : навч. посіб. / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. - К. : Центр навч. літ., 2004. - З00 с.

Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія : підруч. / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - [З-є вид., доп. і перероб.]. - Житомир : Рута, 2002. - 544 с.

Бьюкенен Дж. Политическая экономия государства благосостояния / Джеймс Бьюкенен // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. - № 5. - С. 46-52.

Денисюк О. М. Аудит державних фінансів : навч. посіб. / О. М. Денисюк, О. О. Разборсь-ка. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. - 488 с.

Дікань Л. В. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. / Л. В. Дікань. - К. : Знання, 2010. - З95 с.

Максімова В. Ф. Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю / В. Ф. Максімова // Вісник Львівської комерційної академії. - 2004. - Вип. 16. - С. З16-З22.

Мних Є. В. Державний фінансовий аудит: методологія та організація : моногр. / Є. В. Мних. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - З19 с.

Ножкина Т. В. Международный аудит / Т. В. Ножкина. - Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2007. - 127 с.

Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія : моногр. / О. Ю. Редько. - К. : Інформ.-аналіт. аґентство, 2008. - 49З c.

РядськаВ. В. Аудит : навч. посіб. / В. В. Рядська. - К. : ЦУЛ, 2008. - 416 с.

Шерстюк О. Л. Аудит державних фінансів : навч. посіб. / О. Л. Шерстюк. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - З40 с.

Agency theory and the role of audit / Institute of Chartered Accountants. - England & Wales, December 2005. - 15 р.

Drucker Peter F. A New Discipline / Peter F. Drucker // Success! January-February 1987. -Р. 18.

Paul Seach Learn the Basics: Auditing 101 [Electronic resource] // New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPA). - Mode acess : http://www.nysscpa.org/ sound_advice/basics.htm.

Waldron B. The Government Auditing / B. Waldron // The Governence Brief, A Quarterly Publication, Governence and Regional Divisions. - 200З. - Issue 5. - Р. 1-4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.