СІЛЬСЬКИЙ (ЗЕЛЕНИЙ) ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В. Маховка

Анотація


Розглянуто особливості розвитку зеленого (сільського) туризму в Полтавській області. Визначено сутність понять «сільський», «фермерський», «агротуризм», «екологічний», «зелений» туризм. Проаналізовано наявні туристично-рекреаційні ресурси, необхідні для розвитку зеленого (сільського) туризму в Полтавській області. Визначено переваги та чинники, що впливають на розвиток зеленого (сільського) туризму в цьому реґіоні.

 

In the article the features of green (rural) tourism in Poltava region were examined. The essence of the concepts of «rural», «farm», «agricultural tourism», «eco», «green» tourism were determined. There were done the analysis of existing tourist and recreational resources that are necessary for the development of green (rural) tourism in Poltava region. There were determined main advantages and factors influencing the development of green (rural) tourism in the Poltava region.


Ключові слова


туризм; сільський (зелений) туризм; сільські території; садиба зеленого туризму; туристична діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


АндрееваН. Сучасна організація аграрного туризму в Україні як перспективний напрямок розвитку сільських територій / Н. Андреева, С. Нездоймінов, І. Дишловий // Економіст. - 2011. - № 7. - С. 25-28.

Биржаков М. Б. Система американского высшего и последипломного образования / М. Б. Биржаков // Туристические фирмы. - 1996. - Вып. 10. - С. 170-171.

Гловацька В. В. Особливості розвитку сільського зеленого туризму як підприємницької діяльності / В. В. Г ловацька // Інноваційна економіка. - 2010. - № 16. - С. 45-48.

Горішевський П. Сільський зелений туризм: організація надання гостинності / П. Горі-шевський, В. Васильєв, Ю. Зінько. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. - 148 с.

Гусєв В. О. Парадигма сталого інноваційного розвитку України / В. О. Гусєв, О. О. Мужилко // Економіка та держава. - 2011. - № 9. - С. 115-118.

Дарчук В. Г. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / В. Г. Дарчук. - Донецьк, 2014. - 21 с.

Екотуризм - важливий фактор стійкого розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ecoyouth.freenet.uz.

Зелений туризм - панацея чи черговий міф? [Електронний ресурс] / Н. В. Васильєва. -Режим доступу : http://www.greentour.com.ua.

Ілляшенко С. М. «Зелений» туризм як один з напрямів сталого розвитку реґіону / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко, В. О. Щербаченко // Економіка України. - 2013. -№ 8. - С. 33-39.

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книга ЧЧІ, 2003. - 300 с.; Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2008. - 271 с.

Кулік А. В. Оцінка ключових факторів успіху підприємств сільського (зеленого) туризму / А. В. Кулік // Економіка і реґіон. - 2012. - № 4. - С. 80-82.

Маєвський Я. Агротуризм: порадник для сільського господаря / Я. Маєвський. - Львів, 2005. - 80 с.

Офіційний сайт управління з питань туризму і курортів Департаменту інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.eco-poltava.gov.ua/pzf.htm.

Природно-заповідний фонд Полтавщини [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.eco-poltava.gov.ua.

Смолій В. А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В. А. Смолій, В. К. Фе-дорченко, В. І. Цибух. - К. : Слово, 2006. - 372 с.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : моногр. / Т. І. Ткаченко. - К. : КНТЕУ, 2006. - 537 с.

Черчик Л. М. Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонад-лишкових реґіонах / Л. М. Черчик // Реґіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 178-182.

Яценко О. Стан та перспективи розвитку сільських територій центрального реґіону України / О. Яценко // Економіст. - 2012. - № 11. - С. 26-30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.