ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Т. Павлюк

Анотація


Досліджено сучасний стан, організацію та методи управління експортною діяльністю на машинобудівних підприємствах України. Висвітлено проблеми, що перешкоджають збільшенню обсягів реалізації продукції машинобудівних підприємств України як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Наведено рекомендації щодо розв’язання цих проблем. Показано основні методи визначення ефективності організації управління експортною діяльністю на підприємствах. Проаналізовано чинники, що безпосередньо впливають на визначення експортної політики підприємств машинобудування України.

 

The article explored the current state, organization and management methods of an export activity in the machine-building enterprises of Ukraine. Highlight the problems that hinder the increase of volumes of realization of products of machine-building enterprises of Ukraine as on internal and external markets. The recommendations for addressing these problems and are the major effective methods of organizing and managing an export activity of the enterprises of machine-building industry of our country. Analyzed the main methods to determine the effectiveness of the organization managing an export activity in enterprises. Highlights certain factors that have a direct impact on the determination of the export policy of the enterprises of mechanical engineering of Ukraine.


Ключові слова


експорт; зовнішньоекономічна діяльність; машинобудівна галузь; підприємство; управління; організаційна структура; методи управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. по-сіб. / Г. М. Дроздова. - К. : ЦНЛ, 2004. - 171 с.

Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / за ред. О. А. Кириченка. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К. : Знання, 2008. - 518 с.

Мочерний С. В. Основи економічних знань : підруч. / С. В. Мочерний. - [2-ге вид., уточн.]. - К. : Академія, 2001. - 312 с.

Орловська Ю. В. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства : навч. по-сіб. / за ред. Ю. В. Орловської. - Дніпропетровськ, 2010. - 304 с.

Статистичні дані [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.