СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В. Фабіянська

Анотація


Досліджено питання бухгалтерського обліку та історичні етапи його організації. Проаналізовано український законодавчий підхід до організації обліку. Дано авторське визначення бухгалтерського обліку. Констатовано, що облікова політика є складовою бухгалтерського обліку.

 

The author studies accounting matters, its organization in the article. Accounting organization is studied in a historical perspective. The Ukrainian legislative approach to accounting is analyzed. The author’s definition of accounting is presented in the paper. It is stated that the accounting policy is an integral part of accounting.


Ключові слова


бухгалтерський облік; організація бухгалтерського обліку; органон

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Н. М. Теоретичні основи організації обліку на підприємстві / Н. М. Бондаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - Вип. 4. - С. 10- 14. - (Серія : Економічні науки).

Бутинець Т. А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія 2001 року : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Т. А. Бутинець. - К., 2001. - 21 с.

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. Т. 1 : посіб. по застосув. нормат.-метод. док. з бух. обліку в Україні / за ред. : В. М. Пархоменка, В. М. Жука. - К. : ІАЕ, 2004. -826 с.

Вдовенко Н. Облікова політика та її вплив на фінансові результати діяльності рибницьких господарств / Н. Вдовенко // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2003. - № 21. -С. 18-21.

Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : навч. посіб. / Н. М. Грабова ; за ред. М. В. Кужельного. - [6-те вид.]. - К. : А.С.К., 2001. - 272 с. - (Економіка. Фінанси. Право).

Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К. : Академія, 2000. - 864 с.

Завадський Й. С. Менеджмент: Managament : у 3 т. Т.1 / Й. С. Завадський. - [3-тє вид.,допов.]. - К. : Європ. ун-т. - 2001. - 542 с.

Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : навч. посіб. / А. Г. За-городній, Г. О. Партин. - [3-тє вид., переробл. і допов.]. - К. : Знання, 2004. - 377 с.

Методичні рекомендації по організації та веденню бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України / за ред. : Ю. Я. Лузана, М. Г. Михайлова, В. М. Жука // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 2. - С. 106-187.

Мякота В. Облікова політика підприємства / В. Мякота // Податки та бухгалтерський облік. - 2004. - № 2 (98). - С. 6-28.

Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин / Л. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - N° 8-9. - С. 78-93.

Організація бухгалтерського обліку : підруч. / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - [3-тє вид., допов. і переробл.]. - Житомир : Рута, 2002. - 592 с.

Правдюк Н. Л. Особливості організації фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах / Н. Л. Правдюк // Облік і фінанси АПК. - 2005. - N 12. - С. 115-120.

Правдюк Н. Л. Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарським підприємством / Н. Л. Правдюк // Економіка АПК. - 2005. - N 8. - С. 79-85.

Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : моногр. / М. С. Пушкар. - Т. : Економічна думка, 1999. - 422 с.

Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 1985. - 367 с.

Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 1991. - 400 с.

Сук П. Л. Предмет і метод організації обліку / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2006. - N 24 (177). - С. 49-50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.